Wat is Veneco

Veneco is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 21 gemeenten rond Gent.

Naast kerntaken inzake gemeentelijke dienstverlening, gaat Veneco uit van nieuwe noden van gemeentebesturen door intergemeentelijke samenwerking te stimuleren en het uitrollen van een regionale werking, die nauw aansluit bij de maatschappelijke realiteit.

Veneco werkt in vertrouwen, in een directe relatie en als verlengstuk van de gemeenten.

We werken samen met de gemeenten en complementair aan de werking van andere streekactoren om zo het lokale beleid te ondersteunen en te realiseren. Veneco faciliteert concrete projecten die een directe meerwaarde betekenen voor de gemeenten.

Veneco werkt op de volgende beleidsdomeinen:

Studie en realisatie van het economisch grondbeleid en economische ontwikkeling door de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en de reconversie van bestaande bedrijventerreinen.

Ondersteuning inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Studie en realisatie van het woonbeleid.

Adviesverlening ter ondersteuning van het gemeentelijk beleid in het algemeen, en in het bijzonder rond energie en klimaat, erfgoed en archeologie, e-government, grondbeleid, woonbeleid, handhavingsbeleid en mobiliteit.