Over het toekomstplan

Veneco heeft een succesvolle vernieuwingsoperatie achter de rug.

Dit strategisch plan heeft als bedoeling om vooruit te kijken eerder dan achterom te kijken. Als we achterom kijken, is het enkel om ons ervan te vergewissen dat iedereen mee is.

Want Veneco is niet gericht op haar eigen positie, maar op verwevenheid met en de kracht van haar partners. Veneco is geen vervangende opdrachtgever, maar een maatschappelijke partner om de complexiteit van de huidige ontwikkelingen te verduidelijken, te verbreden en deskundig onderbouwd te realiseren. Dienstbaarheid van deskundigheid staat voorop: ze stelt haar expertise ter beschikking van haar vennoten om samen tot innovatieve oplossingen te komen.

De verbreding van het werkveld is een inhoudelijke keuze die vertrekt van het gegeven dat werkvelden elkaar raken en dus de samenhang kunnen valoriseren in plaats van te specialiseren en af te zonderen. Beleid, ervaring en deskundigheid komen samen.

Financieel plan

Wat vaststaat, is dat Veneco een enorme dynamiek in gang heeft gezet. Dit strategisch plan bouwt verder op de gegenereerde dynamiek, meer dan het memoriseren van een feitenverandering.

Download het financieel plan

Jaarverslag 2018

Het Jaarverslag 2018 bevat de verslagen van de Raad van Bestuur en de commissaris en de jaarrekening 2018, voorgelegd aan de jaarvergadering van de vennoten, gehouden in Lochristi op 20 juni 2019.

Download het jaarverslag

Evaluatierapport

Evaluatierapport Veneco 2013-2018.

Download het evaluatierapport

Onze experte in dit thema:

Als stuwende regionale kracht is het onze taak om een breedgedragen referentiekader te creëren voor grotere projecten die een impact hebben op een aantal gemeenten of zelfs de hele regio. Regio's zullen op tal van domeinen aan belang winnen, waarbij wij een pleidooi houden voor meer visie en samenwerking.

Sofie Vandelannoote- sofie.vandelannoote@veneco.be

Ons werkingsgebied

Meetjesland
Leie- Schelde - Oostrand