Veneco werkt als kostendelende vereniging (KDV)

Wist je dat?

Kostendelende vereniging (KDV)

Vanaf 1 juli 2017 ontwikkelt Veneco haar werkzaamheden voor BTW-doeleinden als een ‘zelfstandige groepering’, ook wel ‘kostendelende vereniging’ genoemd (conform artikel 44 § 2bis Wbtw). De toepassing van dit btw-regime biedt onze vennoten volgende voordelen:

  • De dienstverlening van Veneco aan haar vennoten is in principe vrijgesteld van BTW.
  • Veneco werkt naar de vennoten toe op een kostendelende basis. Dit betekent dat Veneco bij het bepalen van de vergoeding voor de verstrekte diensten aan de vennoten geen winstmarges aanrekent.

De inkomsten uit dienstverlening worden de komende 6 jaar geraamd op 6 miljoen euro.

. De aangerekende vergoeding voor de prestaties en dienstverlening zijn kostendekkend. Door middel van de KDV wordt er geen winst gemaakt op het leveren van de prestaties. Binnen de KDV worden de leden vrijgesteld van BTW én kunnen de gemeenten opdrachten rechtstreeks (zonder onderhandelingsprocedure) gunnen aan Veneco. Veneco neemt zelf niet deel aan uitgeschreven overheidsopdrachten om de private markt niet te verstoren.

Dit kan Veneco als netwerkorganisatie ook versterken: omdat we werken als een KDV, zijn de gemeenten niet langer verplicht om zelf intergemeentelijke structuren op te zetten.

De afdeling projectontwikkeling valt hier niet onder.

Zoals eerder gesteld, wordt open ruimte schaarser waardoor de ontwikkeling van greenfields zal terugvallen. We moeten nadenken over een ruimer financieel model om de werkingskosten van Veneco in de toekomst te garanderen. Er zal actief geprospecteerd worden op subsidiemogelijkheden en we maken werk van een structurele financiering van de werkingskosten.

Veneco moet aan kapitaalsopbouw doen om de achtergestelde leningen van de gemeenten tegen 2034 terug te betalen. Bovendien werd de provincie verplicht om uit te treden, wat ook zijn gevolgen heeft naar terugbetaling van de aandelen. In het verleden was er sprake van een scheefgetrokken aandeelhoudersstructuur: sommige gemeenten waren in verhouding meer vertegenwoordigd dan andere gemeenten. Met de verlenging is gekozen voor het principe van gelijke behandeling van alle gemeenten: alle gemeenten krijgen eenzelfde verhouding in de aandeelhoudersstructuur en elke gemeente wordt op een gelijke manier vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur.

Het innovatiefonds wordt gespijsd door de opbrengsten die we genereren uit projectontwikkeling. Deze middelen laten we terugvloeien naar de gemeenten en de regio onder de vorm van investeringen in innovatieve projecten. Deze financiering is steeds tijdelijk en mondt bij succes uit in een reguliere financiering.

-
Jobs per
hectare

Tewerkstelling mogelijk maken in de streek: 15 à 20 jobs per hectare

ha ontwikkeld
sinds 1960

Dit jaar netto 55 ha in De Prijkels, creatie van 2.000 jobs

Onze experte in dit thema:

Samenwerken om schaalvoordelen te creëren op financieel en bestuurlijk vlak, daarvoor kan je op ons rekenen.

Veronique Verstraeten - veronique.verstraeten@veneco.be