Communicatie en informatiedoorstroming zijn belangrijk en vormen een constant aandachtspunt, zowel extern als intern, zowel globaal als op projectniveau. We communiceren actief, effectief en zonder overdaad.

VeneConferenties en intergemeentelijke werkgroepen

We zetten actief in op kennisdeling door het organiseren van regionale collegawerkgroepen.
De VeneConferentie is een intergemeentelijke werkgroep ruimtelijke ordening voor gemeenten die veel bijval kent: burgemeesters, schepenen en ambtenaren zijn welkom. Essentieel is de begeleiding van concrete dossiers met de mogelijkheid tot interactie op regionale schaal. Deze VeneConferenties hebben een permanent en structureel karakter en zijn het forum om het (ruimtelijk) toekomstbeeld van de regio te ontwikkelen. We zoeken een verdere afstemming met de atria van Departement Omgeving.

Ook voor mobiliteit zullen we op het niveau van de vervoerregio intergemeentelijk samenwerken, zowel op ambtelijk als op beleidsniveau. Veneco neemt hier een actieve rol in om het ontwikkelingsperspectief voor de regio geïntegreerd met ruimtelijke ontwikkeling te richten op de lange termijn.

Voor energie en klimaat bestaat een intergemeentelijke werkgroep in de schoot van Meetjesland = Klimaatgezond, en we voorzien een regionaal woon- en energieoverleg in het verlengde van onze erkenning als energiehuis.

Tot slot wordt er voor bedrijvigheid en lokale economie expertise gedeeld in het RegioNetwerk Bedrijventerreinmanagement en zijn er intergemeentelijke uitwisselingsmomenten met schepenen en ambtenaren lokale economie. Daarnaast organiseren we op vraag andere overlegtafels rond specifieke thema’s zoals handhaving of inrichting publiek domein.

Studiemomenten en opleidingen

Veneco organiseert zelf studiemomenten of opleidingen voor de gemeenten rond inhoudelijke thema’s die bij de gemeenten leven of rond wetgeving die op de gemeenten afkomt. Samen met andere relevante actoren op het terrein krijgen deze studiemomenten vorm. Er zijn ook momenten van kennisuitwisseling zoals inspiratiemomenten rond duurzaam cultuurbeleid, herbestemming kerken, bezoeken aan tentoonstellingen,…

Regiolabs

Binnen het kader van het ESF-dossier functioneren de Regiolabs als inhoudelijk ‘laboratorium’ die we organiseren in samenspraak met de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen. In een workshopformule stellen we demografische en daaraan verbonden socio-economische, ruimtelijke en ecologische uitdagingen scherp. De antwoorden bieden aan de diverse betrokken overheden concrete handvaten waarmee ze de gedeelde streekvisie en -agenda helpen ontwikkelen.

Regionetwerk Gent
Combinatie logo ESF

Onze experte in dit thema:

Delen van kennis, mensen samenbrengen, in dialoog gaan,…Veneco wil een brug zijn. Ik zag Veneco hierin groeien en dat zorgt ervoor dat ik met zeer veel goesting de komende jaren wil meebouwen aan een intercommunale die er staat.

Wendy Van Laere - wendy.vanlaere@veneco.be