Een team dat alle kansen krijgt

Een intercommunale die diensten verleent aan gemeenten doet dit door gespecialiseerde kennis samen te brengen en die ten dienste te stellen van de gemeentebesturen. Ze treedt hierbij op als verlengstuk van de gemeenten. Op vandaag heeft Veneco verschillende expertises in huis: streekontwikkeling, projectontwikkeling, stedenbouw & ruimtelijke planning, projectregie, handhaving, juridische ondersteuning, mobiliteit, lokale economie, energie & klimaat en archeologie.

Het team van meer dan 25 hoogopgeleide mensen is een gemotiveerde, hardwerkende jonge ploeg die graag de handen uit de mouwen steekt. Er wordt vrij veel werk verzet met een relatief kleine groep. Er is meer dan vroeger ruimte voor kennisdeling en ondersteuning. We zetten blijvend in op het leren van elkaar in functie van de integrale benadering van projecten. Om de continuïteit van de aangeworven deskundigheid te waarborgen, is tijd en ruimte nodig voor begeleiding. Er moet voldoende aandacht gaan naar bijscholing, permanente vorming en uitwisseling van kennis en ervaring.

De organisatiestructuur is geëvolueerd naar een structuur met coördinatoren voor de drie afdelingen. Er moet steeds de mogelijkheid zijn om het personeelsbestand uit te breiden in functie van de noden van de gemeenten of de groei van de afdelingen.

Als kenniscentrum van expertises stellen we onze organisatie graag open voor nieuw talent onder de vorm van stages, studentenjobs en andere mogelijke vormen van samenwerking met universiteiten.

Groei van medewerkers

Medewerkers
in 2013
Medewerkers
eind 2018

Het resultaat van het samenbrengen van expertise op intergemeentelijk niveau, is dat gemeenten vaak meer terugkrijgen dan de oorspronkelijke vraag, dat er zaken worden aangegeven waar men zelf niet aan zou gedacht hebben.

Prof. Filip De Rynck, hoogleraar Bestuurskunde UGent

Uitbreiding bij het bestaande kantoorgebouw

Het gebouw is niet langer op maat van het huidige programma en ambitieniveau. Aangezien het huidige personeelsbestand in de (onmiddellijke) omgeving woont én er nog plaats is op de huidige site, onderzoeken we een mogelijke uitbreiding op het terrein zelf.

Financieel meerjarenplan

Op basis van dit inhoudelijke programma is een meerjarenbegroting 2019-2024 opgemaakt.

Download het financieel plan