We willen samen werk maken van een mooie regio. Dat wil zeggen: concentratie van scholen, winkels, woningen en bedrijven zodat verplaatsingen worden beperkt. Kleinstedelijke centra winnen aan belang: daar zal verdichting moeten gebeuren, liefst zo kwaliteitsvol mogelijk. Daarnaast zetten we in op open ruimte, behoud van bossen en landerijen. Hierbij leggen we het accent op andere zaken dan de klassieke ontwikkelingsrichting van de toenemende bebouwing zoals een lagere densiteit aan nieuwbouw, geen uitbreidingen, nieuw of anders omgaan met openbaar domein, kansen voor bijkomend bos, natuur of landbouw. Ook dit is zoeken naar kwaliteit.

Logo vakwerkWe willen onze gemeenten begeleiden naar meer ruimtelijke kwaliteit, daarom werken we een begeleidingsaanbod uit. Veneco bouwt niet zelf, maar is de ondersteunende en begeleidende actor in de selectie naar kwaliteitsvolle projecten. Gemeenten kunnen bij Veneco terecht voor een deskundig onderbouwde argumentatie voor een bouwdossier, een private ontwikkeling op hun grondgebied, voor de begeleiding naar een kwaliteitsvolle architect,… via de kwaliteitskamer VakWeRK. Samen met een selectieprocedure voor ontwerpers werken we deze kwaliteitskamer uit in samenwerking met de Vlaams Bouwmeester

Wist je dat?

Vlaams Bouwmeester

De opdracht van de Vlaams Bouwmeester bestaat erin om “vanuit een lange termijnvisie, in goed overleg met de verschillende administraties en met de extern betrokken partijen, bij te dragen tot de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van het architecturaal beleid van de Vlaamse Gemeenschap, teneinde een architecturaal kwalitatieve leefomgeving - gebouwen, infrastructuur, landschap, ...- in Vlaanderen te helpen creëren”.

Lees meer
en collega-intercommunales Interwaas en Solva.

Ik ben heel blij met dit initiatief van de regionale kwaliteitskamer. Het is perfect complementair aan de eigen werking van het team van de Vlaams Bouwmeester doordat het inzet op het fijnmazige regionale netwerk

Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester