Ruimtelijke planning

We dromen van een betere ruimtelijke ordening met verdichting op strategische knooppunten waarbij we tegelijk inzetten op het versterken van open ruimte en landschapsherstel. We willen onze gemeenten begeleiden in de zoektocht naar het verhogen van de ruimtelijke draagkracht van een regio. Het uitwerken van een regionaal afwegingskader is hierbij cruciaal (zie ‘een regionaal afwegingskader vanuit een integrale benadering’).

De afdeling Ruimte is een kenniscentrum voor de gemeenten op vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw. Ze doet dit door op te treden als:

kenniscentrum en toetsingskader op het vlak van ruimte binnen het Venecogebied;

motor tot samenwerking tussen de gemeenten door overlegplatforms en proactieve montage van projecten;

verlengstuk van de gemeenten door ondersteuning stedenbouwkundige diensten, opmaken van RUP’s, ontwerpend onderzoek, haalbaarheidsstudies, masterplannen, bemiddelingen en onderhandelingen;

klankbord en eerstelijnsadviseur in een vertrouwensrelatie met de gemeenten.

Uitgewerkte
projecten
voor
van de 21
gemeenten
Medewerkers
in 2013
Medewerkers
eind 2018

De voorbije 6 jaar werkte de afdeling ruimte 34 projecten uit voor 20 van de 21 gemeenten. De afdeling groeide van 2 naar 6 medewerkers (eind 2018).

We maken toekomstvisies, masterplannen en beeldkwaliteitsplannen op en organiseren workshops ter voorbereiding van de opmaak van RUP’s. De ruimtelijk planners ondersteunen stedenbouwkundige diensten van de gemeenten als ze tijdelijk onderbemand zijn. We begeleiden onze gemeenten naar meer ruimtelijke kwaliteit door de oprichting van de kwaliteitscel.

We ondersteunen pilootgemeenten bij de opmaak van Ruimtelijke Beleidsplannen die in de plaats komen van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. De afdeling projectregie volgt concrete bouwprojecten of inbreidingsprojecten op, zoals de bouw van een school, sporthal of woonproject. Daarnaast werken we Publiek-Private samenwerkingsprojecten uit.

Nieuw zijn de vele bemiddelingsopdrachten die Veneco toevertrouwd krijgt: het gaat meestal om geblokkeerde dossiers met private ontwikkelaars en waarin Veneco een rol van onafhankelijk bemiddelaar opneemt. We hebben oog voor de wijzigende wetgeving en zoeken welke opportuniteiten er zijn in de gemeenten.

Onze expert in dit thema:

Alles begint met een goed onderbouwd idee. Plannen is interessant, ze kunnen realiseren is relevant.

Rien Gellynck - rien.gellynck@veneco.be

Projecten

Kerkstraat Eeklo Boelare

In het binnengebied tussen Boelare en de Kerkstraat bevinden zich een aantal ondernemingen waaronder een keukenhandel en een tuincentrum, een jeugdcentrum, een voormalige drukkerij waar men een woningproject wil ontwikkelen en een oud schoolgebouw.

Sterrenbos Nazareth

De site Sterrenbos betreft een zone voor recreatie (BPA Sterrenbos), met een aanpalend woonuitbreidingsgebied. Op de site bevinden zich een speelbos, speelterreinen van de KSA, de speelpleinwerking en een tennisclub.

Recreatiepool Lovendegem

Het projectgebied ligt in de gemeente Lovendegem, ongeveer halverwege de N9 (Eeklo-Gent) en de verbinding van Lovendegem naar Zomergem. Het project bestaat uit een reeds gerealiseerde sportsite (oosten) en een nog te ontwikkelen sportsite (westen).
Bekijk alle dossiers per gemeente