Ruimte voor bedrijven

Veneco heeft grote verdiensten op vlak van de aanleg van bedrijventerreinen. Op vandaag is ‘De Prijkels’ het grootste dossier (55 ha netto) in uitvoering. In het najaar van 2019 gaat ook het bedrijvenpark in Maldegem (21 ha netto) en het lokaal bedrijventerrein Gavere de Meire (7 ha netto in uitvoering). Een aantal dossiers zijn in planningsfase. De portefeuille van Veneco omvat ongeveer de helft lokale en de helft regionale bedrijventerreinen.

Onroerende goederen bestemd voor verkoop

De voorraad onroerende goederen bestemd voor verkoop kende in de periode 2013 – 2018 een stijging met meer dan 30 %. Veneco slaagde erin om voor een aantal projecten belangrijke stappen vooruit te zetten. In absolute cijfers resulteerde dit in een stijging van de onroerende goederen bestemd voor verkoop van 11,4 miljoen euro naar 36 miljoen euro eind 2018. In dit bedrag zit zowel de aankopen van de gronden zelf, als de infrastructurering van de terreinen.

Duurzaamheid is een rode draad bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Enkele voorbeelden: collectieve waterbuffering, stimuleren van biodiversiteit door duurzaam groenbeheer, verplichte CO2 -neutraliteit, het stimuleren van duurzaam woon-werkverkeer of circulaire energiestromen, het faciliteren van clean fuel tankstations en initiatieven inzake hernieuwbare energie.

Revitalisering, reconversie en transformatieprojecten

De initiatieven rond de revitalisering van oude terreinen zijn een goede zaak. Voor sites zonder toekomstperspectief maken we masterplannen op. Reconversie en herbestemming is een nieuwe beleidslijn die zowel over bedrijven, woonprojecten als herbestemming van kerken gaat. Vanuit een ruimtelijke regionale visie zullen we actief prospecteren naar toekomstige projecten en reconversieprojecten die in de toekomst alleen maar aan belang zullen winnen.

Park- en bedrijventerreinmanagement

Veneco werkt systematisch met parkmanagement op de nieuw aangelegde terreinen. Het doel ervan is om de kwaliteit van bedrijventerreinen ook in de toekomst up-to-date te houden en zo mogelijk nog te verbeteren. Veneco plant het groen zelf aan, staat in voor het onderhoud en verzorgt de signalisatie op de bedrijvensites.

Parkmanagement bestaat uit het beheer van deze gemeenschappelijke voorzieningen. Ook het beheer van private voorzieningen die gemeenschappelijk zijn aangelegd en worden onderhouden, kan deel uitmaken van parkmanagement. Daarenboven maken het nazicht en de opvolging van private bouwdossiers en groeninrichting, alsook het opvolgen van de CO2 -neutraliteit deel uit van parkmanagement.

We zoeken naar een grotere betrokkenheid met de bedrijven door bedrijventerreinmanagement aan te bieden: dit kan gaan over de uitwisseling van energiestromen, initiatieven die de veiligheid kunnen verhogen, samenaankopen e.d.m.

We zetten in op kennisuitwisseling op regionaal niveau: het kennisnetwerk bedrijventerreinmanagement wordt georganiseerd in samenwerking met de POM. Doel op het eerste niveau is kennisuitwisseling (weten wat er gebeurt in de regio), van elkaar leren en indien mogelijk een aantal beleidslijnen op elkaar afstemmen.

Onze experte in dit thema:

Concrete realisaties op het terrein, dat is het streefdoel en dat geeft de grootste voldoening.

Nel Van Rentergem - nel.vanrentergem@veneco.be

Projecten

AKMO II Assenede

Nabij de N49 en ter hoogte van het bedrijf Johnson Controls realiseerde Veneco een bedrijventerrein bestemd voor kleine en middelgrote ondernemingen. De kavels hebben een oppervlakte van maximum 5.000 m2 .

De Prijkels Deinze Nazareth Kruisem

De Prijkels is gelegen langs de E17 op het grondgebied van de gemeenten Deinze, Nazareth en Kruisem. In het inrichtingsplan wordt bijzonder veel aandacht besteed aan mobiliteit, de ontsluiting op de N35 en N494, veilige fietsverbindingen, gemeenschappelijke waterbuffering en kwaliteitsvolle groenstructuren.

Singelken Sint-Laureins

Singelken is gelegen in de zone tussen de Vlamingstraat, Comercaatsweg, Dorpsstraat en Goochelaarstraat en nabij het centrum van Sint-Laureins. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan was niet alleen sprake van een bedrijventerrein, maar ook van een zone voor gemeenschapsvoorziening. Palend aan het bedrijventerrein ontwikkelde de gemeente Sint-Laureins een terrein met ruimte voor sport, recreatie en jeugdvoorzieningen.
Bekijk alle projecten