Transitie naar een koolstofarme samenleving

Veneco wil maximaal bijdragen tot de transitie naar een koolstofarme samenleving. Samen met de gemeenten en andere lokale en regionale actoren in de regio maken we werk van een aantrekkelijke, klimaatneutrale en adaptieve regio. We bieden ondersteuning aan de gemeenten in het realiseren van een lokaal energiebeleid en nemen een stimulerende rol op om de kansen die zich in de regio voordoen ten volle te benutten. We werken hierbij aan 7 strategische doelstellingen:

1Een regionaal ruimtelijk afwegingskader als basis voor een streekgebonden energiebeleid.
2Veneco wil een voorbeeldfunctie opnemen en streeft naar een energieneutrale werking.
3Veneco als expertisecentrum rond energie.
4Veneco ontwikkelt duurzame bedrijventerreinen.
5Veneco stimuleert en faciliteert gezamenlijke duurzame initiatieven van bedrijven op de bedrijventerreinen binnen haar grondgebied.
6 Energiehuis Veneco
Wist je dat?

Energiehuis Veneco

Via het Energiehuis Veneco kunnen bepaalde doelgroepen, vzw's en coöperatieven een energielening afsluiten voor energiezuinige renovaties zoals dakisolatie, hoogrendementsglas, zonnepanelen,…

Lees meer
coördineert de organisatie van een energieloket in alle aangesloten gemeenten.
7Veneco initieert en participeert in regionale of intergemeentelijke acties die bijdragen tot de klimaatdoelstellingen van de gemeenten.

Meetjesland = Klimaatgezond

De werking Meetjesland = Klimaatgezond

Wist je dat?

De werking Meetjesland = Klimaatgezond

Meetjesland Klimaatgezond is een ambitieus regionaal klimaatproject om gezamenlijke klimaatdoelstellingen in het Meetjesland te realiseren.

Bezoek site
in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen zit op kruissnelheid. De lokale actieplannen voor de gemeenten zijn opgemaakt. We werken aan een regionaal klimaatadaptatieplan en er wordt werk gemaakt van regionale klimaatacties zoals Klimaatscholen Meetjesland, Duurzaam Toerisme Meetjesland, een Klimaatwedstrijd in samenwerking met Natuurpunt…

In het Klimaatadaptatieplan Meetjesland

Wist je dat?

Klimaatadaptatieplan Meetjesland

Het adaptatieluik van het klimaatbeleid is het aanpassen van natuurlijke en menselijke systemen om de impacts en gevaren van klimaatverandering op te vangen.

Lees meer
is er een gebiedsgerichte analyse van de meest kwetsbare plekken in onze regio. Daar moet een beleid tegenover staan: wat kunnen we op regionaal niveau, wat kan een gemeente zelf doen? Een dergelijk klimaatadaptatieplan is wenselijk voor het ganse werkingsgebied.

Energiehuis Veneco

De werking van het energiehuis Veneco krijgt vanaf 2019 een andere invulling. Veneco zal hier blijvend op inzetten, in samenwerking met andere regionale partners. Om de erkenning als energiehuis te behouden, is het belangrijk om een energieloket aan te bieden in de gemeenten. Hiervoor werken we verder een samenwerking uit met de vzw SOM die al woonloketten aanbiedt in de gemeenten.

Aantal energieleningen sinds opstart in 2011

Waarvoor wordt een lening afgesloten:

  • 32% Zonnepanelen
  • 22% Hoogrendementsglas
  • 21% Andere
  • 15% Condensatieketels
  • 10% Dakisolatie
logo provincie Oost-Vlaanderen

Klimaatregio Veneco

We zetten actief in op regionale klimaatacties voor de ganse Venecoregio. Ook van de gemeenten buiten het Meetjesland proberen we het engagement te krijgen om samen te werken aan een regionale klimaataanpak. Zo onderzoeken we de mogelijkheid tot het aanbieden van energiecoaching aan bedrijven om energieneutraal te bouwen op onze bedrijventerreinen. Of we onderzoeken subsidiemogelijkheden om autodelen in elke gemeente te faciliteren. Of we gaan op zoek naar subsidies om onthardingsprojecten mogelijk te maken. We organiseren een regionaal overleg energie en wonen. Zo creëren we een win-win door de werking van het energiehuis, een regionale werking rond wonen en de klimaatambities in het kader van de burgemeestersconvenanten maximaal te laten samensporen.

logo meetjesland
logo provincie Oost-Vlaanderen

Onze experte in dit thema:

Ik bekijk graag samen met de gemeenten hoe ze hun klimaatambities kunnen waarmaken en ga daarbij graag op zoek naar bijkomende financieringsmogelijkheden en mogelijke partners voor het lokaal klimaatbeleid.

An Heyerick - an.heyerick@veneco.be

Energievisie Veneco

Dat het klimaat opwarmt, staat ondertussen buiten kijf. Om verdere klimaatopwarming tegen te gaan, is een transitie van het energiesysteem nodig met een versnelde afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen. Lokale besturen speelden een belangrijke rol in de uitbouw van het huidige energiesysteem (stroomproductie en distributie, stadsgas tot aardgasdistributie). Nu vormen ze opnieuw de sleutel voor de omschakeling naar een CO2-arm en betaalbaar energiesysteem.

Download energievisie veneco