Waar ligt onze focus

Kernwaarden: in vertrouwen, in samenwerking en concreet

Veneco werkt in vertrouwen, in een directe relatie met en als verlengstuk van de gemeenten. Veneco doet dit niet alleen, maar in samenwerking met de gemeenten en complementair aan de werking van andere streekactoren om zo het lokale beleid te ondersteunen en te realiseren. Vanuit heldere objectieven faciliteren we concrete projecten geïntegreerd en actiegericht.

Veneco moet altijd een spitsspeler zijn op die terreinen die de gemeenten ons aanwijzen

Danny Claeys, burgemeester Nazareth en voorzitter Veneco

Een steeds veranderende context

Cruciale jaren liggen achter ons, uitdagende jaren liggen voor ons. Veneco onderging een vernieuwingsoperatie die startte in 2014. Dat leidde tot de verlenging van Veneco in december 2016. In oktober 2018 werden nieuwe lokale besturen verkozen, wat rechtstreeks een impact heeft op de vertegenwoordiging in de bestuursorganen. Nieuwe mandatarissen brengen nieuwe beleidsdoelstellingen of op zijn minst nieuwe accenten met zich mee.

Ook de wijzigingen in de wetgevende context hebben een impact op de werking van Veneco, denk maar aan het decreet op intergemeentelijke samenwerking

Wist je dat?

Decreet op intergemeentelijke samenwerking

Veneco vindt zijn basis in het Decreet op Intergemeentelijke samenwerking. Het decreet streeft naar een maximale integratie van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarbij er twee aparte rechtspersonen zullen blijven bestaan.

Lees meer
. Dat zorgde voor een bijkomende afslanking van de Raad van Bestuur. Veneco besliste reeds bij haar verlenging eind 2016 om de Raad van Bestuur af te slanken tot een één-op-één vertegenwoordiging. Het principe van gelijke behandeling van de gemeenten blijft gehandhaafd om maximale betrokkenheid op de werking van Veneco te garanderen. Daarnaast zijn er nog wijzigingen in de wetgeving die rechtstreeks een impact hebben op de werking: wetgeving overheidsopdrachten, onteigeningsdecreet,…

Op 1 januari 2019 veranderde de bestuurlijke context in onze regio: we tellen 4 nieuwe fusiegemeenten Aalter, Deinze, Kruisem en Lievegem – een primeur in Vlaanderen. En, nieuwe gemeenten vragen een nieuw beleid. Door deze samenvoeging ontstaan andere constellaties op het terrein: niet alleen territoriaal maar ook beleidsmatig, ruimtelijk en politiek. Met Veneco staan we klaar om een antwoord te bieden op de vragen van deze, maar misschien ook, toekomstige fusiegemeenten. Ook andere samenwerkingsverbanden zijn aan schaaloptimalisatie onderhevig: politiezones, brandweerzone, en er is de vorming van de vervoerregio’s die Vlaams wordt aangestuurd.

/
fusiegemeenten vlaanderen
binnen werkingsgebied

4 van de 7 fusiegemeenten in Vlaanderen liggen in ons werkingsgebied.

Tot slot is er de steeds veranderende maatschappelijke context. De hedendaagse maatschappelijke uitdagingen zijn groot.

De grootsheid van een samenleving zit niet in het chauvinisme over het verleden. De grootsheid van een samenleving zit in de ambitie van de mensen, de ambitie om samen een betere toekomst te maken

Jonathan Holslag, Vlaanderen 2055 (Horzels, 2015), p 37

Als streekontwikkelingsintercommunale

Wist je dat?

Streekontwikkelingsintercommunale

Er zijn twee regio’s actief in het Venecogebied: het Meetjesland en de Leie-Scheldestreek & Oostrand van Gent. Deze regio’s worden gedifferentieerd benaderd. De ondersteuning vanuit de intercommunale inzake streekwerking is afhankelijk van de specifieke vragen die komen uit de betreffende regio, maar kan zich ook situeren in het ganse Venecogebied.

hebben we een maatschappelijk doel en handelen we in het algemeen belang. Het is aan ons om een nieuwe stap voorwaarts te zetten om onze samenleving beter te maken. Streven naar een veilige samenleving met echte welvaart, streven naar duurzaamheid, meer productiviteit, een efficiënte overheid, gezamenlijke streefdoelen waar we allen beter van worden, streven naar een ondernemende samenleving, innovatie met de mens als ijkpunt. Kortom: ons streven is er één naar een aantrekkelijke regio waar plaats is voor kunst en cultuur.

Dit alles betekent dat we als streekontwikkelingsintercommunale steeds alert moeten zijn voor mogelijk nieuwe vragen van onze besturen en de gemeenten inspireren tot een toekomstproject.