Wat zijn onze doelstellingen

Begeleiden van vennoten

Onze publieke rol impliceert dat we onze vennoten begeleiden, zowel bij de uitvoering van de taken die hogere overheden hun opleggen, als bij de uitvoering van de taken die ze zelf uitkiezen.

Veneco werkt als verlengd lokaal bestuur, als verlengstuk van haar gemeenten / vennoten. Veneco heeft als dienstverlenende organisatie een sterk ondersteunende rol naar de gemeenten: inhoudelijk en infrastructureel, lokaal en regionaal.

Sterke besturen vereisen een sterke basisdienstverlening. Een gemeente moet haar basistaken autonoom kunnen vervullen. Samen met de gemeenten willen we inzetten op verborgen inefficiënties en inzetten op schaalvoordelen door het organiseren van backoffice dienstverlening en (intergemeentelijke) expertise.

We willen als variabele en flexibele organisatie intergemeentelijke samenwerking faciliteren zonder dat gemeenten gedwongen worden zelf intergemeentelijke structuren op te zetten.

Omzet in dienstverlening

Veneco koos ervoor haar activiteiten te verbreden en nog meer ten dienste te staan van haar vennoten en de streek. Dit vertaalt zich in andere bedrijfsopbrengsten. De opbrengsten uit dienstverlening stegen van 114.130 euro bij het begin van de legislatuur naar 517.379,35 euro eind 2018.

Een voortrekkersrol spelen

We spelen volop onze rol als inspirator en kijken steeds verder dan de horizon. Vernieuwende thema’s zoals ontharding, hernieuwbare energie, biodiversiteit, digitalisering, zorg, mobiliteit op regionaal niveau,… krijgen onze verhoogde aandacht. We zetten actief in op de verkenning van nieuwe thema’s door de organisatie van de VeneConferenties. Hiervoor nodigen we externe sprekers uit én maken we de vertaalslag naar de gemeenten.

Dat betekent ook dat we investeren in vernieuwende opdrachten met een verkennend, experimenteel of vernieuwend karakter. We trekken specifieke deskundigheid aan vb. inzake overheidsopdrachten, opzetten PPS’en, duurzaam bedrijventerreinmanagement, moeilijke ontwikkelingsprojecten die we uitwerken binnen de principes van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Wist je dat?

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

De strategische visie van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen omvat een toekomstbeeld en een overzicht van beleidsopties op lange termijn, met name de strategische doelstellingen. De Vlaamse Regering heeft hiermee een beleidslijn uitgezet die een vernieuwde filosofie en aanpak in het ruimtelijke beleid wil inzetten.

Lees meer
.

Daartoe hebben we het innovatiefonds

Wist je dat?

Innovatiefonds

Aangezien in de legislatuur 2019 - 2024 een aantal belangrijke regionale bedrijventerreinen worden gerealiseerd (geraamde omzet op 6 jaar 92 miljoen euro) verwachten we dat het innovatiefonds kan gespijsd worden met 4,6 miljoen euro. De ontwikkeling van greenfields zal in de toekomst wel aanzienlijk verminderen waardoor het spijzen van dit fonds minder snel zal gaan. De besteding van de middelen zal dan ook gespreid in de tijd (15 jaar) moeten gebeuren.’

opgericht. Winsten die we genereren uit projecten, laten we terugvloeien naar vernieuwende initiatieven waar onze gemeenten en onze regio beter van worden. We bouwen hiervoor aan een draagvlak in de regio en betrekken er verschillende doelgroepen bij zoals ondernemers en organisaties. Dit vertaalt zich ook in de voorbeeldrol die we willen opnemen als organisatie: niet alleen naar principes, maar ook naar het aantrekken van specifieke profielen, met de nodige flexibiliteit om in te spelen op opportuniteiten.